Smluvní podmínky

platné a účinné od 21. června 2019

stažení ve formátu PDF

Vodácké centrum Znojmo s.r.o. (dále jen "pronajímatel") si vyhrazuje tyto podmínky půjčování:

 1. Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné jej chránit před poškozením teplem (např. oheň).
 2. Nájemce může kdykoliv před převzetím věcí od smlouvy odstoupit. V takovém případě má pronajímatel právo na úhradu 70% z ceny půjčovného. Zaplacená záloha se na storno započítává.
  Pronajímatel má právo od smlouvy odstoupit v případě nesjízdnosti řeky pro malý nebo velký stav vody nebo v případě mimořádných událostí. V těchto případech se vrací záloha v plné výši.
 3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby jím určené. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
 4. Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: otevřená polyethylenová kánoe "VYDRA" (dále jen "Vydra") do stupně WW I, otevřená polyethylenová kánoe "SAMBA 5.2" (dále jen "Samba") do stupně WW I, nafukovací kánoe "BARAKA" (dále jen "Baraka") do stupně WW III. Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené provozem plavidla.
  Vybavení lodí je následující:
  Vydra: 4 madla, 2 lavičky, vzpěra, houba;
  Samba: 3 lavičky, houba;
  Baraka: 2 lavičky, 2 popruhy, 8 šroubů s maticemi v síťce, příčný válec, 2 síťky na věci, 2 gumové stahováky na věci, houba, lodní pytel, stahovací popruh, 2 koníčkovací šňůry, lano po obvodu lodi, pumpa (v případě zapůjčení více Barak není pumpa ke každé lodi).
 5. Nájemce je povinen vrátit vybavení ve stejném stavu, v jakém jej přebral. Před vrácením musí být lodě vyčištěny. Pokud nájemce vrátí lodě znečištěné, má pronajímatel právo domáhat se pokuty ve výši 100 Kč za loď. Pokud nájemce vybavení nějakým způsobem znehodnotí, je povinen zaplatit pronajímateli do 15ti dnů smluvní náhradu škody (viz body 6 a 7).
  Nájemce se zavazuje zapůjčené věci pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti jejich krádeži či poškození. Nájemce zodpovídá i za škody způsobené třetími osobami, kterým k vypůjčeným věcem umožnil přístup, ať již vědomě nebo z nedbalosti. V případě odcizení zapůjčených věcí nahlásí nájemce tuto skutečnost neprodleně Policii ČR a zástupci Vodáckého centra Znojmo s.r.o.
 6. V případě poškození zapůjčeného vybavení se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli do 15ti dnů smluvní náhradu škody, a to:
  u Vydry:
  madlo: 200 Kč,
  lavička: 600 Kč,
  vzpěra: 500 Kč,
  poškození lodě: 1 000 - 5 000 Kč;
  u Samby:
  lavička: 600 Kč,
  poškození lodě: 1 000 - 10 000 Kč;
  u Baraky:
  lavička: 600 Kč,
  ztráta nebo poškození šroubu / matky: 120 Kč,
  příčný válec: 1 000 Kč,
  popruh: 600 Kč,
  úchyt popruhu: 400 Kč,
  koníčkovací šňůra: 150 Kč,
  lano / úchyt: 400 Kč,
  síťka: 120 Kč,
  gumový stahovák: 60 Kč,
  stahovací popruh: 150 Kč,
  lodní pytel: 1 300 Kč,
  poškození lodě: 1 000 - 10 000 Kč.
 7. V případě ztráty, zničení nebo odcizení zapůjčeného vybavení se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli do 15ti dnů smluvní náhradu škody:
  za polyetylenovou kánoi "VYDRA" 15 000 Kč,
  za polyetylenovou kánoi "SAMBA 5.2" 22 000 Kč,
  za nafukovací kánoi "BARAKA" 23 000 Kč,
  za pádlo 700 Kč,
  za barel 1 000 Kč,
  za ocelové lano 500 Kč,
  za zámek 100 Kč,
  za plovací vestu 1 000 Kč,
  za pumpu: 1 000 Kč,
  za neopren: 2 000 Kč,
  za vodáckou helmu: 1 000 Kč,
  za vodáckou bundu: 1 000 Kč.
 8. Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit do místa, kde vybavení převzal, nebo do místa, které bylo sjednáno v objednávce. Za opožděné vrácení vypůjčeného materiálu se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli náhradu škody ve výši trojnásobku půjčovní ceny.
 9. Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o pronájmu vybavení nebo při převzetí materiálu.
 10. Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné na sjížděný úsek řeky či jiné lokality.
 11. V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o pronájmu ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
 12. Smlouva se stává závaznou zaplacením 25% z celkové sjednané částky na účet pronajímatele 2501209960/2010. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je podepsána statutárním zástupcem pronajímatele a nájemcem. Zároveň se nájemce prokáže platným občanským průkazem nebo pasem a údaje z předloženého dokladu se zakomponují do smlouvy (jméno, příjmení, bydliště, číslo dokladu). Smlouva musí být podepsána nejpozději při předání půjčovaného materiálu. Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, kdy jedno náleží nájemci a jedno pronajímateli. Smlouva slouží i jako účetní doklad.

Novinky

26. září 2019
Zamykání Dyje 2019 - 12.10.

Zveme všechny vodáky na Zamykání řeky Dyje, které se koná v sobotu 12.10.2019. Sraz všech účastníků v 8:45 ve vodáckém centru ve Znojmě. Následuje slavnostní uzamčení řeky a společné splutí řeky do Krhovic. Více informací zde.

13. duben 2019
Řeka Dyje odemčena, vody bude v létě dost

Tisková zpráva ze dne 13. dubna 2019.

25. březen 2019
Pozvánka: Odemykání řeky Dyje 2019

Pojeďte s námi zahájit vodáckou sezónu 2019 na řece Dyji. Vyrážíme v sobotu 13.4.2019, sraz v 8:45 hod. v Dobšicích. Blíže zde.

Otevírací doba

kdykoliv dle
potřeby vodáků

Kontakt

Půjčovna lodí Dyje
e-mail: pujcovna@vodaci.org
tel.: 727 841 363
GPS: 48.8549481N
        16.0408272E

Podporujeme

           Projekt Voda nebo alkohol

Partneři