Smluvní podmínky

platné a účinné od 25. srpna 2017

stažení ve formátu PDF

Vodácké centrum Znojmo s.r.o. (dále jen "pronajímatel") si vyhrazuje tyto podmínky půjčování:

 1. Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno, a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné jej chránit před poškozením teplem (např. oheň).
 2. Nájemce může kdykoliv před převzetím věcí od smlouvy odstoupit. V takovém případě má pronajímatel právo na úhradu 70% z ceny půjčovného. Zaplacená záloha se na storno započítává.
  Pronajímatel má právo od smlouvy odstoupit v případě nesjízdnosti řeky pro malý nebo velký stav vody nebo v případě mimořádných událostí. V těchto případech se vrací záloha v plné výši.
 3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
 4. Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: otevřená polyethylenová kánoe "VYDRA" (dále jen "Vydra") do stupně WW I, otevřená polyethylenová kánoe "SAMBA 5.2" (dále jen "Samba") do stupně WW I, nafukovací kánoe "BARAKA" (dále jen "Baraka") do stupně WW III, nafukovací raft a člun "COLORADO 450" (dále jen "Colorado") do stupně WW III. Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené provozem plavidla.
  Vybavení lodí je následující:
  Vydra: 4 madla, 2 lavičky, vzpěra a houba;
  Samba: 3 lavičky a houba;
  Baraka: 2 lavičky, 2 popruhy, 8 šroubů s maticemi v síťce, příčný válec, 2 síťky na věci, 2 gumové stahováky na věci, houba, lodní pytel, stahovací popruh, 2 koníčkovací šňůry, lano po obvodu lodi, pumpa (v případě zapůjčení více Barak není pumpa ke každé lodi);
  Colorado: 3 příčné válce (sedačky), 6 párů úchytů na chodidla, lano po obvodu lodi, stahovací popruh, přepravní obal na loď.
 5. Nájemce je povinen vrátit vybavení ve stejném stavu, v jakém jej přebral. Před vrácením musí být lodě vyčištěny. Pokud nájemce vrátí lodě znečištěné, má pronajímatel právo domáhat se pokuty ve výši 100,- Kč za loď. Pokud nájemce vybavení nějakým způsobem znehodnotí, je povinen zaplatit pronajímateli do 15ti dnů smluvní náhradu škody (viz body 6 a 7).
  Nájemce se zavazuje zapůjčené věci pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti jejich krádeži či poškození. Nájemce zodpovídá i za škody způsobené třetími osobami, kterým k vypůjčeným věcem umožnil přístup, ať již vědomě nebo z nedbalosti. V případě odcizení zapůjčených věcí nahlásí nájemce tuto skutečnost neprodleně Policii ČR a zástupci VO Neptun Znojmo.
 6. V případě poškození zapůjčeného vybavení se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli do 15ti dnů smluvní náhradu škody, a to:
  u Vydry:
  madlo: 200 Kč,
  lavička: 600 Kč,
  vzpěra: 500 Kč,
  poškození lodě: 1 000 - 5 000 Kč;
  u Samby:
  lavička: 600 Kč,
  poškození lodě: 1 000 - 10 000 Kč;
  u Baraky:
  lavička: 600 Kč,
  ztráta / poškození šroubu / matky: 120 Kč,
  příčný válec: 1 000 Kč,
  popruh: 600 Kč,
  úchyt popruhu: 400 Kč,
  koníčkovací šňůra: 150 Kč,
  lano / úchyt: 400 Kč,
  síťka: 120 Kč,
  gumový stahovák: 60 Kč,
  stahovací popruh: 150 Kč,
  lodní pytel: 1 300 Kč,
  poškození lodě: 1 000 - 10 000 Kč;
  u Colorada:
  příčný válec: 2 000 Kč,
  úchyt na nohu: 500 Kč,
  lano / úchyt: 500 Kč,
  stahovací popruh: 150 Kč,
  přepravní obal: 1 000 Kč,
  poškození lodě: 1 000 – 15 000 Kč.
 7. V případě ztráty, zničení nebo odcizení zapůjčeného vybavení se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli do 15ti dnů smluvní náhradu škody:
  za polyetylenovou kánoi "VYDRA" 15 000 Kč,
  za polyetylenovou kánoi "SAMBA 5.2" 22 000 Kč,
  za nafukovací kánoi "BARAKA" 23 000 Kč,
  za nafukovací raft a člun "COLORADO 450" 29 000 Kč,
  za pádlo 700 Kč,
  za barel 1 000 Kč,
  za ocelové lano 500 Kč,
  za zámek 100 Kč,
  za plovací vestu 1 000 Kč,
  za pumpu: 1 000 Kč.
 8. Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit do místa, kde vybavení převzal, nebo do místa, které bylo sjednáno v objednávce. Za opožděné vrácení vypůjčeného materiálu se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli náhradu škody ve výši trojnásobku půjčovní ceny.
 9. Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení nebo při převzetí materiálu.
 10. Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné na sjížděný úsek řeky či jiné lokality.
 11. V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o pronájmu ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
 12. Smlouva se stává závaznou zaplacením 25% z celkové sjednané částky na účet pronajímatele 2501209960/2010, kdy variabilní symbol je číslo 110. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je podepsána statutárním zástupcem pronajímatele a nájemcem. Zároveň se nájemce prokáže platným občanským průkazem nebo pasem a údaje z předloženého dokladu se zakomponují do smlouvy (jméno, příjmení, bydliště, číslo dokladu). Smlouva se musí podepsat nejpozději při předání půjčovaného materiálu. Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, kdy jedno náleží nájemci a jedno pronajímateli. Smlouva slouží i jako účetní doklad.

Novinky

30. červen 2017
Vodácký autobus o červencových svátcích

Během červencových svátků 5. a 6.7.2017 bude fungovat náš vodácký autobus. Jízdní řád naleznete zde.

29. březen 2017
Vodácký autobus a levnější doprava

Pro sezónu 2017 nabízíme několik novinek:
1) Služba Vodácký autobus, která bude zatím fungovat pouze o víkendech, ale umožní snadnější cestování vodáků v okolí Dyje.
2) Díky organizačním změnám byli schopni zlevnit cenu dopravy materiálu z nejfrekventovanějších výstupních míst (viz. Ceník)
3) Výrazná sleva dopravy pro jednodenní víkendové výlety. Pokud si budete půjčovat pouze jednu nebo dvě lodě, je cena dopravy materiálu z Krhovic pouze 100 Kč za loď, resp. 200 Kč za 2 lodě, avšak bez možnosti dopravy osob (v případě zajištění odvozu osob z naší strany je cena dopravy dle platného ceníku).

Doufáme, že s těmito změnami budete spokojeni.

19. únor 2017
Nové smluvní podmínky

Vyhlašujeme nové smluvní podmínky, které nabývají účinnosti dne 1.3.2017.

Změna se týká bodu 2: Pronajímatel má právo od smlouvy odstoupit v případě nesjízdnosti řeky pro malý nebo velký stav vody nebo v případě mimořádných událostí. V těchto případech se vrací záloha v plné výši.

Nové podmínky naleznete zde.

Otevírací doba

kdykoliv dle
potřeby vodáků

Kontakt

Půjčovna lodí Dyje
e-mail: pujcovna@vodaci.org
tel.: 727 841 363
GPS: 48.8549481N
        16.0408272E

Podporujeme

           Projekt Voda nebo alkohol

Partneři